Categorieën
Uncategorized

Vordering binnen de EU: Beter iets dan niets

In Nederland is het berekenen van incassokosten goed geregeld door de Wet Incassokosten (WIK). Maar wat als uw debiteur in het buitenland zit? Heeft u dan wel iets aan uw eigen Algemene Voorwaarden? En welke wet- en regelgeving binnen de EU is dan van toepassing?

Net als in Nederland wordt er ook in het buitenland een verschil gemaakt tussen de incassokosten (de kosten die aan de debiteur worden doorberekend) en de incassoprovisie (het bedrag dat u betaalt aan uw incassogemachtigde voor zijn diensten). De kans dat deze verschillende kosten samenvallen, is in elke incassoprocedure vrij klein. U moet er dan ook rekening mee houden dat, wanneer u een buitenlandse vordering uit handen geeft, ongeveer 85% van uw vordering  daadwerkelijk bij u terecht zal komen. Alles daarboven is helaas ‘mooi meegenomen’.

Dat klinkt niet erg positief maar toch is er wat betreft het vorderen van een kostenvergoeding binnen de EU veel mogelijk. Zorg er in eerste instantie altijd voor dat de kosten die uzelf en eventueel uw incassopartner maken, goed zijn onderbouwd en gedocumenteerd. Een poging die kosten geheel of op zijn minst gedeeltelijk vergoed te krijgen, behoort dan in elk geval in de meeste EU-lidstaten tot de reële mogelijkheden. En houd in het achterhoofd het adagium: Beter iets dan niets. Beter 85% van uw vordering, dan helemaal niets omdat u het bij voorbaat al opgeeft…

Rente en kosten Europees geregeld

Uw Algemene Voorwaarden kunnen ook in het buitenland waarde hebben. Neem dan ook een uitgebreide incassoclausule op. Ook kunt u EU wet- en regelgeving van toepassing verklaren. In Europees verband is met de Richtlijn 2011/7/EU een minimum van € 40,- (*) aan kosten vastgesteld. Als uw klant te laat betaalt, mag u deze  € 40,- in elk geval vorderen. Naast dat bedrag mag u als eiser aanspraak maken op een redelijke schadeloosstelling door de schuldenaar. Dan gaat het om invorderingskosten die u heeft moeten maken die zijn ontstaan door de betalingsachterstand van de schuldenaar, en die deze € 40,-  overschrijden (art. 6 lid 3 van voornoemde Richtlijn). Hieronder vallen bijvoorbeeld de kosten van een advocaat of incassobureau.

Om te bepalen of iemand te laat is met betalen, moet allereerst een betaaltermijn vaststaan. Zorg dat deze termijn voldoende duidelijk is en op schrift staat. Deze termijn dient te zijn overeengekomen vóórdat een factuur wordt opgemaakt. Neem deze termijn daarom op in uw Algemene Voorwaarden. De eerder genoemde Richtlijn geeft een maximale termijn aan van zestig dagen. Hiervan mag contractueel wel worden afgeweken voor een langere periode, als daarvoor goede redenen zijn. In de handel met een overheidsinstantie is dit maximum vastgesteld op dertig dagen, zonder mogelijkheid tot afwijken daarvan voor een langere periode.

Strak debiteurenbeheer

Nu u weet waar u recht op heeft, is het goed uw vordering aan uw debiteur bekend te maken. Wacht niet te lang! U kunt het best een actieve rol aannemen. Stuur een e-mail ter herinnering, zelfs nog voordat de factuur vervallen is, en pleeg een telefoontje óp de vervaldag. Stuur meteen na de vervaldag een brief ter herinnering met aanzegging van rente en kosten. Zeven dagen daarna stuurt u een aangetekende brief met de daadwerkelijke rente (**) en de standaard € 40,- aan kosten. Toegegeven, aantekenen is duur (rond de € 11,-) maar daarvoor rekent u dan ook de genoemde € 40,- om dergelijke kosten af te dekken.

In deze laatste (aangetekende) brief geeft u aan dat als de vordering inclusief rente en € 40,- niet tijdig wordt voldaan, u de vordering uit handen geeft aan uw incassopartner European Credit Control. Met verwijzing naar de incassoclausule in uw Algemene Voorwaarden geeft u aan dat alle verdere kosten voor die overdracht voor rekening komen van uw debiteur. Na een redelijke termijn van 7-14 dagen draagt u de zaak over aan ons kantoor.

Incassokosten zijn zelfs in sommige EU-lidstaten nog altijd ongebruikelijk. Het kan zijn dat een rechter, als er niet voldoende aandacht aan wordt besteed, nevenvorderingen simpelweg negeert. U heeft in dit proces veel aan een betrouwbare incassopartner die doorgewinterd is wat betreft de wet- en regelgeving én de juridische gebruiken van verschillende EU-lidstaten.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of dien uw vordering in via onze site

(*) Art. 6 lid 1 Richtlijn 2011/7/EU van het Europese Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.

(**) Bereken de rente vanaf de dag nadat de factuur is vervallen. Rente kan in handelstransacties immers zonder enige verplichte melding vooraf in rekening worden gebracht.