GRENZELOZE INCASSO OPLOSSINGEN

Incassokosten, hoeveel en wanneer?

Betaald een klant niet? De extra tijd die u hieraan kwijt bent kost u geld. U mag hiervoor kosten in rekening brengen. Een korte uitleg over het gebruik van incassokosten.

Wat zijn incassokosten?

Incassokosten zijn de kosten die u maakt om een geldvordering alsnog betaald te krijgen omdat de debiteur niet uit zichzelf betaald. Ze gelden als vergoeding voor de extra tijd en/of de extra kosten die u maakt als u bijvoorbeeld een incassobureau inhuurt.

Voor eisers is het goed te weten dat incassokosten niet hetzelfde zijn als incassoprovisie. De incassokosten zijn het bedrag dat u doorberekend aan uw debiteur. De incassoprovisie is de vergoeding die uw incassogemachtigde aan u in rekening brengt voor haar werkzaamheden. De incassokosten zijn ook niet het zelfde als gerechtskosten of proceskosten.

Hoeveel incassokosten kan ik aan een debiteur doorberekenen?

In Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (BIK), is een staffel vastgelegd. De hoogte van de kosten is steeds een percentage van de hoofdsom met een minimum van € 40,- en maximum van € 6.775,-.

De staffel ziet er zo uit:

Als voorbeeld:

Stel u heeft een vordering van € 3.750,-. Dan kunt u voor die vordering € 375,- (15% uit € 2.500,-) + € 125,- (10% uit € 1.250,-) = € 500,- aan incassokosten rekenen.

Bij een vordering van € 12.500,- komt u zo uit op € 900,-. (€ 375,- + € 250,- +€ 250,- + € 25,- (1% uit € 2.500,-)).

Wanneer kunt u incassokosten rekenen?

Het moment vanaf wanneer u incassokosten in rekening kunt brengen is bij een consument anders dan bij een ondernemer/onderneming (iemand die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf).

Incassokosten bij een vordering op een consument

Incassokosten voor consumenten zijn gebaseerd op artikel 96 lid 2 sub c van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (art. 6:96 lid 2 sub c BW):

[…]

2. Als vermogensschade komen mede voor vergoeding in aanmerking:

[…]

c. redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.

Het tijdstip wordt bepaald door artikel 6:96 lid 6 BW:

6. De vergoeding volgens de nadere regels kan indien de schuldenaar een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, eerst verschuldigd worden nadat de schuldenaar na het intreden van het verzuim, bedoeld in artikel 81, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de vergoeding die in overeenstemming met de nadere regels wordt gevorderd, vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning.

In gewoon Nederlands betekent dit dat als de debiteur een consument (natuurlijke persoon) is, de incassokosten niet eerder in rekening gebracht kunnen worden dan nadat die debiteur ná het verstrijken van de betaaltermijn als nog schriftelijk wordt aangemaand om te betalen met een termijn van 14 dagen. Pas na het verstrijken van die 14 dagen kunnen incassokosten in rekening worden gebracht.

Het is lastig geworden voor debiteuren om te ontkennen dat zij deze 14 dagen brief hebben ontvangen. Na een eerdere uitspraak van de Hoge Raad is komen vast te staan hoe deze duur van 14 dagen moet worden berekend. De brief moet naar een adres worden gestuurd waarvan de eiser redelijkerwijs mag aannemen dat de schuldenaar daar kan worden bereikt. Dan rekening houdende met de tijd die nodig is voor de postverzending (gelet op zondagen, maandagen en officiële feestdagen), kan de eiser er ongeveer 19 dagen na verzending van uitgaan dat de 14 dagen brief door de debiteur is ontvangen. De 14 dagen beginnen vanaf de dag ná de dag van ontvangst te lopen. Om misverstanden te voorkomen kunt u het beste een uiterste vervaldatum noemen 18-19 dagen na de dagtekening van de brief.

Dit heeft het vorderen van incassokosten in Nederland, behoorlijk vergemakkelijkt ingeval een gerechtelijke procedure moet worden gestart. Maar het is wel zaak je als eisende partij strak aan de regels te houden. Doe je dit niet dan wordt een eis voor incassokosten sowieso afgewezen. De 14-dagenbrief dient als bewijs hiervoor. Sla deze brief dan ook altijd op op een manier waarop deze te reproduceren is.

Incassokosten bij een vordering op een bedrijf

De staffel die hiervoor is weergegeven, is ‘regelend recht’ als het om een vordering op een bedrijf gaat. Dit houdt in dat partijen van deze staffel mogen afwijken door andere afspraken te maken in hun overeenkomst, bijvoorbeeld door een clausule in de algemene voorwaarden op te nemen. Is er niets afgesproken over de hoogte van incassokosten dan geld de staffel. Een onderbouwing van de kosten zeker als deze hoger zijn dan de staffel blijft wel nodig.

De regels van de kostenloze 14-dagenbrief zijn niet op zakelijke vorderingen van toepassing. Voor vorderingen op bedrijven is de Europese verordening 2011/7/EU van toepassing die per 1 juli 2017 in de Nederlandse wetgeving is geïntegreerd.

Incassokosten kunnen in principe dan ook meteen in rekening worden gebracht na de vervaldatum. Het is echter aan te raden dit pas in een later stadium te doen nadat u vruchteloos om betaling heeft verzocht.

Samenvatting

De misvatting bestaat dat altijd eerst herinneringen en/of aanmaningen of een ingebrekestelling verplicht zijn voordat een incassobureau kan worden ingeschakeld.

Bij een vordering op een consument (B2C) bent u aan een aantal regels gebonden en dient u een aantal stappen te doorlopen. Vraag ons waar u op moet letten.

Bij een vordering op een bedrijf (B2B) dan kunt u in principe meteen na afloop van de betaaltermijn naast rente ook incassokosten in rekening brengen. Echter, als u hierover niets in uw algemene voorwaarden heeft staan dan bent u aan de regels voor consumenten gebonden en daarmee beperkt in hoeveel u kunt berekenen.

De hoogte van het bedrag voor incassokosten is bij consumenten gebonden aan een staffel met een minimum van € 40,-. In principe zijn handelstransacties (B2B) niet gebonden aan deze staffel maar dan moet en voor incasso e.d. een clausule in de algemene voorwaarden zijn opgenomen.

Deel dit verhaal:

Dien meteen uw vordering in!


Vul hier het formulier in en wij gaan meteen voor u aan de slag. Vordering indienen

Nu advies nodig? Wacht niet langer en neem contact op!


Neem nu contact met ons op of stel uw vraag online!
Contact
  • European Credit Control doet onze facturering en debiteurenbeheer. Ontzettend tevreden hierover. Sinds zij dit voor ons doen is werk uit handen genomen dat anders heel veel tijd kost voor ons. Ook betalen onze klanten nu altijd op tijd wat ook veel stress en tijd scheelt. Hierdoor is het klantencontact veel beter geworden en kunnen wij ons richten op datgene waar we goed in zijn: videocontent maken waar onze klanten blij van worden. Ook heeft European Credit Control sinds ze voor ons gestart zijn twee rechtzaken gevoerd in een juridisch dispuut en met succes afgerond. To the point, snel en heel effectief. Heel blij mee.

    Patrick Don - Eigenaar Briteminds Media

  • European Credit Control behandeld voor ons de incasso in het buitenland sinds 2011 naar volle tevredenheid. Zij incasseren voor ons voornamelijk binnen de EU maar ook in Zuid-Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland. ECC maakt gebruik van een systeem waarin wij al onze vorderingen ongeacht het land van de debiteur, op de voet kunnen volgen. Dit geeft helderheid in de afhandeling. Waar nodig maken zij gebruik van de verkorte Europese procedures als het nodig blijkt om gerechtelijk de vordering af te dwingen. Omdat deze stappen in het land van de debiteur worden ondernomen wordt veel geld bespaard. De tarieven voor juridische ondersteuning zijn zeer gunstig en op maat. Wij zijn blij met hun dienstverlening.

    Tom van den Hurk - Credit Manager EMEA & APAC

  • Sinds juni 2016 beheert ECC het incaseren van onze vorderingen. Wij versturen zelf de herinneringen en aanmaningen. Als betaling alsnog uitblijft dragen wij de vordering aan European Credit Control over. Wij zijn over hun dienstverlening zeer tevreden. De lijnen zijn erg kort en er wordt snel en duidelijk gereageerd op onze vragen en e-mails. Ook wordt 95% van de uit handen gegeven zaken alsnog geïncasseerd en ontvangen wij hierover zelfs nog wat rente en kostenvergoeding. En mocht deze minnelijke incasso niet lukken dan verzorgen zij ook de juridische gang naar de rechtbank. Kortom, een prettig en goed incassobureau waarmee het prettig zakendoen is en die de incasso’s op een correcte en nette manier verzorgt.

    Fred van der Bruggen - Finance