Algemene Voorwaarden European Credit Control / ECC Juristen

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van elke overeenkomst betreffende alle goederen en/of diensten van welke aard dan ook die European Credit Control en ECC Juristen ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder registratienummer 59183772 (hierna ECC), levert dan wel accepteert van de wederpartij, ook indien deze niet nader in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Elke aanspraak op het toepassen van andere dan deze Algemene Voorwaarden wordt met of zonder schriftelijke afwijzing, van die aanspraak, van de zijde van ECC verworpen.

1.3 Alle offerten zijn voor alle partijen vrijblijvend, tenzij in de offerte schriftelijk anders is aangegeven.

1.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bedingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven en zullen ECC en de wederpartij in overleg treden teneinde nieuwe bedingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bedingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bedingen in acht worden genomen.

Artikel 2: Tarieven & Betaling

2.1 Incassoprovisie

2.1.1 De incassoprovisie wordt vastgesteld in de incasso-overeenkomst dan wel in de opdrachtbevestiging voor “losse incasso-opdrachten” en is afhankelijk van het land waar de debiteur resideert. Meestal zal deze provisie een percentage van het geïncasseerde bedrag betreffen. In sommige landen is het echter mogelijk om ook de incassokosten en rente in rechte af te dwingen. In zulke gevallen kan de fee van ECC bestaan uit de rente en incassokosten. De betaling van de incassoprovisie zal waar mogelijk door een verrekening met de ontvangen gelden plaatsvinden. De provisie kan ook bestaan uit een combinatie van een percentage en de rente en/of incassokosten. Dit zal worden vastgelegd in de incasso-overeenkomst.

2.1.2 Ingeval er aan ECC periodiek betalingen dienen te worden voldaan, behoud ECC zich het recht voor tarieven en/of incassoprovisie percentages, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij aan te passen voor te leveren diensten die volgens de desbetreffende planning dan wel de overeenkomst tenminste drie maanden in de toekomst liggen ten opzichte van voornoemde kennisgeving.

2.1.3 Waar mogelijk voert ECC haar incassowerkzaamheden uit tegen een “no cure no pay”-principe. Dit principe wordt alléén toegepast bij incassowerkzaamheden en betreft alleen incassoprovisie. Gemaakte kosten ter behandeling van een dossier (Zie 2.2) vallen dus niet onder genoemd principe. Alle andere werkzaamheden van ECC hebben andere tarieven en eventueel in de betreffende overeenkomst vermelde afwijkende voorwaarden.

2.1.4 Indien de wederpartij niet akkoord wenst te gaan met de onder art. 2 .1.2 bedoelde tariefsverhogingen is deze gerechtigd binnen zeven werkdagen na de vermelde schriftelijke kennisgeving, de overeenkomst schriftelijk op te zeggen dan wel te annuleren, tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de tariefsverhogingen van kracht zullen worden. Tot op dat moment verrichte werkzaamheden zullen alsnog in rekening worden gebracht en blijven onverminderd verschuldigd.

2.2 Invorderings- en advocatenkosten

2.2.1 ECC maakt voor het afhandelen van uw vordering in het buitenland, gebruik van advocatenkantoren en andere incassopartners in de desbetreffende landen. Alle kosten en honoraria van deze kantoren, die gepaard gaan met te verrichten invorderingswerkzaamheden, worden door ECC gespecificeerd per dossier doorberekend. Voor eventueel uit te voeren werkzaamheden kan een voorschot worden gevraagd.

2.2.2 De incasso- of invorderingskosten c.q. advocatenkosten worden op grond van de in de incasso-opdracht geldende en/of in het land, waar de debiteur resideert, vastgestelde wettelijke bepalingen zoveel als mogelijk op de debiteur verhaalt. Alle kosten vallend onder deze rubriek die om welke reden dan ook niet verhaalbaar zijn op de debiteur komen te allen tijde en onder alle omstandigheden voor rekening van de opdrachtgever.

2.2.3 ECC behoudt zich het recht voor een invorderingsprocedure aan te houden in geval de eventueel van te voren gevorderde invorderings- c.q. advocatenkosten (nog) niet zijn voldaan. De procedure wordt eerst voortgezet als deze gelden door ECC op haar rekening zijn ontvangen.

2.2.4 Er is een duidelijk verschil tussen incassoprovisie en de bij wet toegestane incassokosten die op de debiteur verhaald kunnen worden. De incassoprovisie is de prijs van de werkzaamheden uitgevoerd door ECC.

2.3 Betaling

2.3.1Alle tarieven vermeld in offerten en/of andere aanbiedingen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere van overheidswege opgelegde heffingen.

2.3.2 De opdrachtgever is te allen tijde en onder alle omstandigheden de omzetbelasting (B.T.W.) verschuldigd van de in rekening gebrachte incassoprovisie. Deze zal door ECC duidelijk op de factuur worden vermeld.

2.3.3 ECC behoudt zich het recht voor om vervallen facturen met betrekking tot incassoprovisie en eventuele andere vergoedingen, zaakoverschrijdend te verrekenen met geïncasseerde bedragen.

2.3.4 Alle facturen zullen door de wederpartij worden voldaan in overeenstemming met de op de factuur vermelde betalingscondities. Worden deze niet vermeld dan zal de wederpartij betalen uiterlijk 8 kalenderdagen na de factuurdatum. Een betaling is eerst geschied als deze op de rekening van ECC is bijgeschreven.

2.3.5 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt en verrekening blijkt niet mogelijk, zal de opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente voor handelstransacties op jaarbasis plus 2% contractuele rente op maandbasis, verschuldigd zijn. Als de opdrachtgever nalatig blijft de vordering te voldoen, zal de opdrachtgever gehouden zijn, naast het alsdan verschuldigde totaal bedrag, tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder ook alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verbandhoudende met de inning van deze vordering of van rechtsmaatregelen anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totaal te betalen bedrag.

2.3.6 Alle betalingen dienen zonder kortingen en/of schuldvergelijkingen of andere hoe ook genaamde compensaties te geschieden op de, op de factuur vermelde rekening.

Artikel 3: Medewerking opdrachtgever

3.1 Overdracht

3.1.1 Het vorderingsrecht van de in behandeling gegeven incasso-opdracht moet door de opdrachtgever kunnen worden bewezen. Hiervoor worden alle relevante stukken of kopieën daarvan aan ECC overgelegd. Te denken valt aan de factu(u)r(en) die aan de vordering ten grondslag liggen; kopieën van de herinneringen en aanmaningen; een overzicht van eventuele betalingen; laatstelijk bekende N.A.W.gegevens van de debiteur; de overeenkomst; eventueel ondertekende opdrachtbevestiging en/of afleverbon. De opdrachtgever verplicht zich om binnen 24 uur na het verzoek de gevraagde documenten over te leggen. Gebeurt dit niet dan behoud ECC zich het recht voor de incasso van de betreffende vordering te staken. De overeengekomen incassoprovisie zal alsdan onverminderd door de opdrachtgever verschuldigd blijven.

3.1.2 Vanaf het moment van overdracht dient de opdrachtgever vertegenwoordigd door haar medewerkers zich geheel te onthouden van contacten met de debiteur. De opdrachtgever is gehouden om de debiteur te allen tijde te verwijzen naar ECC. Documenten, waar door de debiteur rechtstreeks aan de opdrachtgever om wordt verzocht, dienen te allen tijde via ECC aan de debiteur te worden overhandigd. Houd de opdrachtgever zich hier niet aan dan behoudt ECC zich het recht voor de incasso van de betreffende vordering te staken. De overeengekomen incassoprovisie zal alsdan onverminderd door de opdrachtgever verschuldigd blijven.

3.1.3 Mocht een opdrachtgever om welke hem/haar moverende reden dan ook besluiten de vordering terug te trekken of anderszins ECC te instrueren de invordering te staken, dan is ECC gerechtigd om minimaal de helft van de overeengekomen incassoprovisie over de hoofdsom van de vordering, in rekening te brengen, naast de eventueel reeds gemaakte andere kosten.

3.1.4 Als de opdrachtgever een vordering zelf, zonder toestemming van en/of overleg met ECC regelt of de incassowerkzaamheden belemmert door te late reacties op verzoeken om een standpunt in te nemen dan wel om stukken te over leggen, behoudt ECC zich het recht voor om de invordering te staken waarbij toch door de opdrachtgever de volledige overeengekomen incassoprovisie verschuldigd is. Een reactie van de opdrachtgever is op tijd als deze binnen 48 uur na het verzoek daarvoor wordt gegeven.

3.2 Betalingen door debiteur

3.2.1 Betalingen van de debiteur, die door de opdrachtgever worden ontvangen zullen vanaf 24 uur na de ontvangst van de opdracht, worden geacht door de bemoeienissen van ECC tot stand te zijn gekomen. Deze betalingen zijn dan onderhevig aan de in deze voorwaarden vastgestelde volgorde van incasso en afboeking vooral met betrekking tot de incassokosten en fee. De opdrachtgever verplicht zich om aan haar gedane betalingen binnen 24 uur te melden aan ECC en op verzoek van ECC een bewijs van het moment van ontvangst te tonen.

3.2.2 Betalingen die na bemoeienis van ECC blijken reeds vóór de overdracht door de opdrachtgever te zijn ontvangen, zullen worden verwerkt als zijnde ontvangen door de bemoeienis van ECC. In dergelijke gevallen is de gehele incassoprovisie over de hoofdsom verschuldigd.

Artikel 4: Verplichtingen ECC & Aansprakelijkheid

4.1 Aansprakelijkheid

4.1.1 ECC heeft een derdengeldenstichting in het leven geroepen. Waar mogelijk is ook in het buitenland een dergelijke constructie opgezet. ECC zal toezien op een juiste handelwijze van de met haar samenwerkende incasso en advocatenkantoren, betreffende het beheer van de derdengelden in de desbetreffende landen. ECC wijst echter elke aansprakelijkheid betreffende die handelwijze uitdrukkelijk van de hand.

4.1.2 ECC zal zich van haar taak kwijten zoals het van een bedrijf uit haar branche mag worden verwacht en zal erop toezien dat alle door haar voor het uitvoeren van de incasso-opdracht ingeschakelde binnenlandse en buitenlandse partners, zullen werken conform de gedragsregels wetten en verordeningen die in de desbetreffende landen van kracht zijn. ECC wijst echter elke aansprakelijkheid voor gevolgschade dan wel schade anderszins, die een gevolg is van haar handelen of nalaten in de ruimste zin van het woord dan wel het handelen of nalaten in de ruimste zin van het woord van door haar ingeschakelde derden, uitdrukkelijk van de hand, behalve als deze schade het gevolg is van grove schuld of nalatigheid en/of opzet.

4.1.3 Onverminderd het bepaalde onder art. 4.1.2 wordt de aansprakelijkheid van ECC uit welke hoofde dan ook beperkt tot het bedrag van de ter incasso aangeboden vordering. Voldoening van deze garantie geld als enige en volledige schadevergoeding.

4.1.4 Onverminderd het bepaalde onder art. 4.1.3 wordt de aansprakelijkheid van ECC uit welke hoofde dan ook beperkt tot het bedrag dat door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. ECC is verzekerd bij HDI Global.

4.2 Volmachten

4.2.1 Alle te ondernemen buitengerechtelijke en gerechtelijke stappen worden ondernomen uit naam van de opdrachtgever. Waar nodig zal ECC om een schriftelijke volmacht verzoeken die door een bevoegde medewerker van de opdrachtgever zal worden ondertekend. Alsdan benodigd zullen procedures niet eerder worden opgestart dan eerst als de volmacht door ECC is ontvangen.

4.2.2 ECC zal nimmer zichzelf noch gehouden zijn tot het zichzelf stellen in een procedure die direct dan wel indirect voortvloeit uit een incasso-opdracht maar door een andere partij dan de opdrachtgever of ECC zelf is geïnitieerd. Afhandeling van zulke zaken zal in overleg met de opdrachtgever gebeuren.

4.2.3 Alle door of namens ECC te voeren procedures zullen worden gevoerd voor het risico van de opdrachtgever.

Artikel 5: Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding

5.1 Elk van de partijen staat ervoor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal onverminderd het voorgaande in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd als deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

5.2 Elk van de partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede tot één jaar na beëindiging daarvan slechts na goed zakelijk overleg met de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

5.3 Alle rechten van intellectueel of industrieel eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij ECC en/of haar licentiegevers. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal zij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen. Het is de opdrachtgever tevens niet toegestaan haar bedrijfs(ken)merk of naam te plaatsen dan wel als vervanging te gebruiken van het bestaande beeldmerk van ECC of haar licentiegevers.

Artikel 6: Ontbinding

Onverminderd het bepaalde in art. 4 .1.2 zal welke overeenkomst met ECC van rechtswege worden ontbonden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, op het moment, dat de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard,(voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest. Vorderingen uit hoofde van eerder verleende diensten blijven onverkort van kracht. 

Artikel 7: Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle met ECC afgesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Te allen tijde zullen geschillen worden voorgelegd alleen aan de (kanton)rechter te Amsterdam.

U kunt deze voorwaarden hier downloaden en opslaan.